Základní služby

vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení účetnictví pro právnické osoby a fyzické osoby zapsané v OR
 • vedení daňové evidence pro OSVČ
 • metodika vedení agendy na míru včetně pořízení manuálu dle konkrétního typu zákazníka
 • optimalizace účtového rozvrhu, nastavení analytických účtů a členění
 • zpracování měsíční uzávěrky včetně výkaznictví a reportingu dle potřeby klienta
 • zpracování podkladů pro DPH - záznamní povinnosti
 • zpracování kontrolního hlášení
 • dle dohody správa datových schránek
 • ostatní daňové a statistické výkaznictví v souladu s legislativou
 • průběžná inventarizace účtů včetně účetní inventarizace majetku a závazků
 • pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků
 • návrhy na řešení pohledávek po splatnosti případně nevymahatelných pohledávek
 • běžné účetní poradenství a konzultace
 • průběžné řešení problémů efektivní formou

řádné i mimořádné uzávěrky

 • roční řádné i mimořádné účetní uzávěrky pro fyzické a právnické osoby
 • podklady pro konsolidaci a provedení konsolidace
 • podklady pro zápisy z valných hromad
 • výroční zprávy
 • návrhy na rozdělení zisku dle ovládací smlouvy
 • zprávy o vztazích mezi mateřskou a dceřinými společnostmi

zpracování daňových přiznání

 • měsíčně nebo čtvrtletně - vyhotovení řádných i dodatečných přiznání k DPH, souhrnné hlášení k DPH, kontrolní hlášení DPH
 • ročně - vyhotovení přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně příloh pro instituce sociálního a zdravotního pojištění
 • ročně - vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně roční účetní závěrky
 • ročně - vyhotovení přiznání k silniční dani
 • ostatní daňová přiznání - daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti
 • roční vyúčtování daně právnických osob vybírané srážkou - z dividend
 • zápočty daně zaplacené v zahraničí

vedení mzdové a personální agendy včetně výkaznictví

 • zavádění a vedení personální evidence
 • nabídka vzorů pro pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody o hmotné zodpovědnosti, ostatní dokumenty dle zákoníku práce)
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • měsíční výpočty mezd pro jakýkoliv typ odměňování nezávisle na velikosti organizace
 • komplexní měsíční výkaznictví a hlášení
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování daně fyzických osob vybírané srážkou
 • metodika a návrhy optimalizace pro efektivní zaměstnávání
 • mzdové a personální poradenství
 • mzdové rekapitulace a přehledy - běžné i speciální
 • výplatní pásky s možností úpravy na míru
 • převodní příkazy pro mzdy, odvody, srážky z mezd
 • evidence srážek z mezd
 • benefity - optimalizace a evidence
 • správa e-neschopenky
 • hlídání legislativních změn s okamžitým vložením do systému

správa platebního kalendáře

 • hlídání termínů pro platby daní, záloh na daně a ostatních platebních povinností
 • vystavování příkazů k úhradě v předstihu
 • kontrola dodržování platebních termínů a upozorňování na případné nedostatky

ekonomické analýzy a reporting

 • jednoduché i složitější sestavy a rozbory hospodaření dle potřeb zákazníka
 • optimální využití účetního a daňového software pro ekonomické analýzy a reporting
 • pravidelná informovanost klienta o stavu jeho hospodaření pomocí stálých i vybraných sestav a analýz
 • pravidelné i mimořádné informování klienta o odchylkách od standardního vývoje hospodaření, předcházení problémům
 • analýzy a reporting na míru a dle potřeb zákazníka např. v síti podniků

standardní výkaznictví

 • běžné sestavy pro fyzické osoby - výkaz příjmů a výdajů, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků
 • možnost strukturování daňové evidence (pro fyzické osoby) jako by se jednalo o osobu právnickou (hlavní kniha apod.)
 • běžné sestavy pro právnické osoby - hlavní kniha, obratová předvaha, deník, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash-flow
 • členění daňové evidence a účetnictví na střediska, zakázky, činnosti dle potřeb klienta
 • statistické výkazy a Intrastat
 • metodika a evidence majetku, účtování majetku
 • metodika e-evidence zásob, účtování zásob

běžné účetní a daňové poradenství

 • pravidelné i mimořádné poradenství k běžným účetním a daňovým problémům
 • legální daňová optimalizace
 • problematika cestovních náhrad - návrhy a optimalizace na míru
 • problematika oprávek a opravných položek, časové rozlišení, rezervy ve vztahu k daňové povinnosti
 • on-line písemné vyjádření k vybraným účetním a daňovým problémům
 • využití fulltextových vyhledávačů našeho osvědčeného poradenského software v oblasti účetnictví a daní

zastupování klientů a komunikace s úřady

 • zastupování klientů při kontrolách a při komunikaci s úřady
 • možnost převzetí zplnomocnění na veškeré jednání s úřady v předem smluvené oblasti

odložení daňové povinnosti daňovým poradcem

 • garance splnění zákonné povinnosti pro včasné podání daňového přiznání k DzP s využitím možnosti odložení daňovým poradcem

elektronické on-line poradenství

 • poskytování on-line elektronických informací o hospodaření
 • komunikace přes e-mail, využívání sdílené komunikace a data v cloudu
CzechEnglishItalian